Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2015

14:53
Ruch bioder tej kobiety był jak bicie kołyszącego się dzwonu, który ogłaszał pożar w naszych sercach.

Dom tęsknot - Piotr Adamczyk

March 16 2013

03:27
kobieta po przejściach
Reposted frommajkey majkey vialubje lubje

September 13 2012

00:01
8913 e52b
Reposted fromseqel seqel viafollowed followed

September 12 2012

14:36
8372 f86e 500
Tags: kobieta ciuchy
Reposted fromqbshtall qbshtall viabeautifulgirl beautifulgirl

September 09 2012

20:58
8524 fb1d
Tags: foto oczy kobieta
Reposted fromexistential-puke existential-puke viaemciu emciu
20:07
20:06
20:06
20:02
19:47

September 08 2012

20:47
9727 a4ba
Reposted fromrezubian rezubian viacynamon cynamon

August 31 2012

22:07

August 26 2012

20:55
Kobieta jest organizmem ultradoskonałym. Potrafi się regenerować po ekstremalnie ciężkich doświadczeniach. Przetrwa wszystko.
— Kasia Nosowska
20:55

August 24 2012

14:39

August 12 2012

15:36
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir viaalyeska alyeska
15:15
15:02
Kobieta wybaczy Ci wszystko oprócz tego, że jej nie kochasz.
— Alfred de Musset
Reposted fromzgrzyt zgrzyt viaconstances constances

July 08 2012

02:08

„Kobiecie wolno kochać, kogo zechce i ile razy zechce”

— Claude Farrere
Reposted fromnouail nouail viasteffs steffs

July 05 2012

15:31
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl